Феълҳои нодуруст

Рӯйхати феълҳои нодуруст

Base form

шакли асосии феъл

Past tense

дар замони гузашта

Past participle

сифати феълии гузашта

Translation

Тарҷумаи он

abide abode, abided abode abided истодан, зистан, истиқомат кардан
arise arose Arisen пайдо шудан, бархестан, афзоиш ёфтан
awake awoke awaked awoke бедор кардан, бедор шудан
be was, were been будан
bear bore borne бурдан, таваллуд кардан
beat beat beaten задан, зарба задан
become became become шудан
befall befell befallen рӯй додан, ҳодиса ба амал омадан
begin began begun оғоз кардан, сар кардан
bend bent bent, bended хам (қат) кардан, хам (дуто, дуқат) кардан
besеесh besought besought зорӣ ва тавалло кардан
bet bet bet гарав бастан, шарт кардан
bid bad, bid bid(den) пешниҳод (таклиф, пешкаш, арз, тақдим) кардан
bind bound bound бастан, васл кардан
bite bit bit(ten) газидан
bleed bled bled хунрав (хунбор) шудан
blow blew blown вазидан
break broke broken шикастан, кафондан, вайрон (хароб) кардан, афтондан; аз кор баровардан
breed bred bred парвариш (калон) кардан; рӯёндан, ба воя расондан, сабзондан
bring brought brought овардан, расонидан
build built built сохтан, бино кардан
burn burnt burnt сӯхтан
burst burst burst тркидан, кафидан
buy bought bought харидан, харид кардан
cast cast cast андохтан, рехтан
catch caught caught ба даст афтондан, [даст] гирифтан
choose chose chosen интихоб кардан
cleave clove, cleft cloven, cleft зада кафондан, зада пора кардан, зада ҷудо кардан
cling clung clung андармон шудан, дармондан, банд шудан
come came come омадан, расидан, даромадан, ворид шудан, дохил шудан
cost cost cost арзидан, нарх (қимат) доштан
creep crept crept хазидан, хазида рафтан
cut cut cut буридан, қатъ (чок) кардан, пора кардан
dare durst, dared dared ҷуръат кардан, таваккал кардан
deal dealt dealt робита доштан, алоқа доштан, кор доштан
dig dug dug кофтан, кандан, гардондан
draw drew drawn кашондан, кашола кардан, расм кашидан, рассомӣ кардан
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed орзу кардан; хаёл кардан, ба дарёи хаёл ғарк шудан, хоб дидан
drink drank drunk нӯшидан, ошомидан
drive drove driven рондан, ҳай кардан, ҳай карда (ронда) бурдан, савора рафтан
dwell dwelt dwelt сокин шудан, маскун шудан, аҳолинишин шудан, истодан, истода мондан. таваққуф кардан
eat ate eaten хӯрок хӯрдан, тановул кардан
fall fell fallen афтидан, афтодан, ғалтидан, рехтан
feed fed fed озуқа додан, таъмин кардан, даровардан (иттиллоот)
feel felt felt ҳис кардан, пай бурдан, донистан; дарк кардан
fight fought fought ҷанг кардан, мубориза бурдан
find found found ёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан; кашф кардан
flee fled fled давидан, давида рафтан, тохтан, наҷот (раҳоӣ) ёфтан, халос шудан
fling flung flung андохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан
flow flew flown паридан, парвоз кардан
forbid forbade forbidden манъ (қадаған) кардан, рох (рухсат) надодан
forget forgot forgotten фаромӯш кардан
forgive forgave forgiven бахшидан, маъзур доштан, афв кардан, аз гуноҳи касе гузаштан
freeze froze frozen ях бастан, ях кардан,

хунук хӯрдан, шах шудан

get got got гирифтан, дарёфт кардан, ба даст овардан
gild gilt, gilded golt, gilded оби (ҳалли) тилло давондан, зарҳал молидан (додан), зарандуд кардан
give gave given додан, дароз кардан
go went gone рафтан, равон(а) шудан
grind ground ground тез кардан, чарх доштан, кайроқ кардан, орд кардан, орд кашидан, кӯфтан
grow grew grown калон шудан, сабзидан, расидан, ба воя расидан
hang hung, hunged hung, hunged овехтан, овезон кардан, муаллақ гузоштан
have had had доштан, дорои чизе будан, соҳиб будан
hear heard heard шунидан
hew hewed hewed, hewn зада буридан, кафондан, тарошидан
hide hid hidden пинҳон (руст) кардан, ниҳон (маҳфуз) доштан
hold held held доштан, даст гирифтан, барпо шудан
hurt hurt hurt дард овардан, мубтало кардан, ба дард гирифтор кардан
keep kept kept нигоҳ доштан, муҳофизат кардан
kneel knelt knelt таслим шудан, гардан фуровардан, сар хам кардан
knit knit knitted) бастан, бофтан; часпондан, пайвастан
know knew known донистан, огоҳӣ доштан, бохабар будан
lay laid laid мондан, гузоштан, ниҳодан
lean leant, leaned leant, leaned такя кардан,

пушт додан

leap leapt,leaped leapt,leaped паридан, ҷастан, худро партофтан
learn learnt learnt, learned омӯхтан
leave left left мондан, монда омадан, монда рафтан, гузоштан, тарк кардан
lend lent lent қарз додан
let let let раҳо додан, сар додан, озод кардан, иҷозат додан
lie lay lain дароз кашидан, хобидан, хоб кардан
light lit lit равшан кардан
lose lost lost гум кардан, аз даст додан
make made made сохтан, кардан, эҷод кардан, баровардан
mean meant meant дар назар доштан, маънӣ доштан, ифода кардан
meet met met дучор шудан, вохӯрдан, дидан, мулоқот кардан
mishear misheard misheard хато шунидан, нодуруст фаҳмидан, нодуруст шунидан
mislead misled misled ба нодуруст ҳидоят кардан
mistake mistook mistaken хато кардан, саҳв кардан, иштибоҳ кардан, ғалат кардан
mow mowed mown даравидан, дарав кардан
рay paid paid пул додан, пардохтан
put put put мондан, гузоштан, ниҳодан
quit quit quit мондан, монда омадан, монда рафтан, гузоштан, партофтан, партофта рафтан, тар кардан
read read read хондан, мутолиа кардан, қироат кардан
rebuild rebuilt rebuilt аз нав сохтан, дигар навъ сохтан, ба тарзи дигар бино кардан
ride rode ridden савор шудан, ба ҳайвон савор шудан
ring rang rung занг задан
rise rose risen баланд шудан, баромадан, ба боло паридан
run ran run давидан, гурехтан, фирор кардан, шоридан, рехтан, ҷорӣ шудан, равон шудан
saw sawed sawn, sawed арра кардан
say said said гуфтан
see saw seen дидан
seek sought sought ҷустуҷӯ кардан, кофтан, ҷустан, аз паи чизе гаштан
sell sold sold фурӯхтан, ба фурӯш расондан
send sent sent фиристодан, равона кардан
set set set гузоштан, шинондан, мондан, соз кардан
shake shook shaken ларзонидан, ларзидан
shave shaved shaved, shaven тарошидан, риш тарошидан
shed shed shed резондан, рехтан, пош додан, партофтан
shine shone shone рӯшноӣ додан, нур афшондан, равшан кардан, нур афкандан
shoe shod shod пойафзол пӯшидан,

наъл задан

shoot shot shot тир андохтан, тир задан, тир паррондан
show showed shown нишон додан, намоиш додан
shrink shrank shrunk кӯтоҳ кардан, ихтисор  кардан, фушурда шудан, фишор хӯрдан,
shut shut shut пӯшидан, пӯшонидан, бастан
sing sang sang хондан, сурудан, тарона хондан, ифоданок хондан
sink sank sunk фаромадан, паст шудан,

бор карда шудан

sit sat sat нишастан, шиштан
slay slew slew куштан,қатл кардан,паррондан, нобут кардан
sleep slept slept хоб рафтан, хобидан, хуфтан
slide slid slid лағжидан, ғеҷидан
sling slang slung тофтан, андохтан, ҳаво додан, ба поён партофтан
smell smelt smelt бӯ кашидан, бӯй кардан, бӯидан
sow sowed sowed, sown коштан, коридан, кишт кардан, тухм пошидан
speak spoke spoken гуфтан, ҳарф задан, сухан гуфтан, гап задан
speed sped sped суръат додан, тезондан, шитофтан, шитоб   таътил  кардан, шитобон рафтан
spell spelt, spelled spelt, spelled ҳарф ба ҳарф хондан ё навиштан
spend spent spent гузаронидан, сарф кардан
spill spilt, spilled spilt, spilled резондан, рехтан, пош додан
spin spun, span spun бофтан, танидан
spit spat spat туф кардан, туф-туф кардан
split split split кафондан, чок кардан
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled вайрон кардан, шикастан, табоҳ кардан
spread spread spread васеъ кардан, вусъат додан, паҳн кардан
spring sprang sprung лаппидан, ҷаҳидан,

пайдо шудан, рӯй додан

     stand stood stood истодан
steal stole stolen дуздидан
stick stuck stuck халондан, хастан, сӯзан задан, бо ширеш часпондан, ширеш кардан
sting stung stung газидан, неш задан, заҳр задан
stink stank, stunk stunk бӯи бад барвардан, бӯйнок шудан
strew strewed strewn, strewed пӯшондан, фаро гирифтан, фарш кардан, андохтан, густурдан,
stride strode stridden қадам мондан, қадам гузоштан, қадам задан
strike struck struck задан, зарба расондан, зарба задан, бархӯрдан
string strung strung шадда кардан, ба ришта гузарондан, қатор кардан
strive strove striven саъй  кӯшиш, ғайрат, ҷидду ҷаҳд  кардан, кӯшидан
swear swore sworn қасам хӯрдан, савганд ёд кардан

 

sweep swept swept рӯфтан, ҷорӯб кардан
swell swelled swollen варам кардан, омос
swim swam swum шино кардан
swing swung swung зуд тағйир ёфтан (нарх)
take took taken гирифтан, бардоштан, гирифта бурдан
teach taught taught омӯзонидан, таълим додан
tear tore tom кашида гирифтан, чанг зада гирифтан, кандан, решакан кардан, кашидан
tell told told ҳикоя  нақл  кардан, гуфтан, гуфта додан
think thought thought фикр кардан, андеша кардан
throw threw thrown партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан
thrust thrust thrust тела (такон) додан, андохтан
tread trod trodden қадам ниҳодан, қадам мондан, қадам гузоштан
unbend unbent unbent рост кардан (кунҷ)
understand understood understood фахмидан, сарфаҳм рафтан, донистан
undertake undertook undertaken ба ӯҳда гирифтан, иқдом кардан
upset upset upset чаппа кардан, ғалтондан
wake woke, waked waken, waked бедор шудан, аз хоб бедор шудан, [аз хоб] хестан
wear wore worn либос пӯшидан
weep wept wept гиря кардан, гиристан, оби чашм кардан, ашк рехтан
win won won ғолиб шудан, мағлуб кардан
wind wound wound овардан, бурдан, бурда мондан
withdraw withdrew withdrawn гирифтан, бозгардонидан
wring wrung wrung тофтан, печондан, фушурдан, фишор додан, тазьиқ кардан
write wrote written навиштан, нигоштан